Termos e condicións de uso

Benvido/a ó Portal de Emprego en portalemprego.iessanclemente.net! Moitas grazas por acceder ao noso portal, tanto para publicar ofertas de emprego como para buscar traballo. Gustaríanos que te sentises como na túa casa, así que a continuación, imos contarche cales son os nosos servizos e as regras de uso do portalemprego.iessanclemente.net.

I. Introdución:

1. Grazas por elixir a plataforma de comunicación portalemprego.iessanclemente.net.
Mediante o uso e o acceso a este sitio web e ás direccións URL derivadas de https://portalemprego.iessanclemente.net (en diante os sitios web), vostede outorga un contrato vinculante co noso centro, o seu contrato connosco inclúe a súa aceptación a estes “Termos e Condicións de Uso” e a nosa “Política de Privacidade”. Se non estivese de acordo con calquera dos termos, por favor, convidámoslle a que abandone os sitios web.

2. Os sitios web son titularidade do IES San Clemente, con sede social en C/San Clemente s/n, código postal 15706 en SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA, coa conta de correo electrónico: ies.sanclemente@edu.xunta.es.

3. O IES San Clemente indícalle que é obrigación do usuario ler as presentes condicións de uso dos sitios web, considerándose vixentes e por tanto aplicables, recomendando aos usuarios imprimir ou gardar unha copia dos presentes “Termos e condicións de uso” para posteriormente ter coñecemento das mesmas, aínda que as mesmas estarán en todo momento dispoñibles na páxina web (https://portalemprego.iessanclemente.net). Todas as condicións poden ser almacenadas e reproducidas polos usuarios a través de calquera ferramenta dos procesadores de texto convencionais no mercado.

4. Para poder usar e navegar polos sitios web de https://portalemprego.iessanclemente.net, o usuario deberá ter 18 ou máis anos, ou ter 14 e contar co consentimento paterno ou do seu titor a estes termos, ter capacidade para outorgar un contrato vinculante connosco e que ningunha lei aplicable prohíbao, e ser residente en España. O Usuario tamén garante que toda información que proporcione ao IES San Clemente sexa veraz, precisa e completa, e acepta que así sexa en todo momento.

II. Obxecto:

1. É obxecto dos presentes termos de uso a navegación, acceso e uso do portal e da súa información (Browsing, é dicir o ollar un espazo co propósito de recoñecer obxectos nel), está conduta supón a aceptación xurídica automática e sen modificación algunha, dos termos, condicións e advertencias recollidas no presente texto. As condutas descritas confiren a condición de usuario sen necesidade de firma convencional por parte do usuario, en canto aos termos aquí establecidos sen prexuízo da aplicación das correspondentes normativas de obrigado cumprimento. É obrigación de https://portalemprego.iessanclemente.net advertir que se o usuario estivese en desacordo cos termos presentes neste documento, o usuario deberá absterse de acceder aos sitios web, polo que o IES San Clemente convídalle inmediatamente a abandonar este sitio web se está conforme a citada advertencia.

2. O usuario declárase como unha persoa física ou xurídica, o IES San Clemente declara, e o usuario recoñece, que https://portalemprego.iessanclemente.net proporciona gran diversidade de información, servizos e datos, asumindo o usuario a súa responsabilidade no uso correcto dos sitios web. Esta responsabilidade estenderase a todos aqueles usos e prácticas que realice o usuario dentro dos sitios web, así como o uso da información, servizos e datos ofrecidos polo IES San Clemente.

III. Directrices do usuario:

Establecemos unha serie de normas básicas para que o usuario poida seguilas cando acceda aos nosos sitios web, así como cando contrate os nosos servizos. Por favor, siga estas normas:

Directrices de utilización dos sitios web polo usuario:

1. O usuario obrígase a levar a cabo unha utilización dos sitios web, as súas condicións, servizos que se puidesen ofrecer, contidos de conformidade coa Lei, a Moral, os bos Costumes e a orde pública, non utilizándo contrariamente aos contidos presentes neste texto, de forma lesiva para o IES San Clemente ou terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar os sitios web ou os seus servizos, ou impedir un normal goce dos sitios web por outros usuarios.

2. O usuario absterase de realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros nos sistemas do IES San Clemente, así como introducir programas, virus, macros, aplicacións, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de carácteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos.

3. O IES San Clemente resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso aos sitios web e/ou aos Servizos, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso a aqueles usuarios que incumpran os termos e condicións de uso.

IV. Limitación de responsabilidade do IES San Clemente polo uso dos sitios web:

1. Os sitios web poden albergar contidos publicitarios ou estar patrocinados. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido, para a súa inclusión nos sitios web, cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación. O IES San Clemente non será responsable de calquera erro, inexactitude ou irregularidade que poidan conter os contidos publicitarios ou dos patrocinadores.

2. O IES San Clemente fai todos os esforzos necesarios para ofrecer a información contida nos sitios web de forma veraz e sen erros tipográficos. No caso que nalgún momento producísese algún erro deste tipo, alleo en todo momento á vontade do IES San Clemente, procederíase á corrección da errata o máis axiña posible e facilitarase ao usuario a información e opcións establecidas na lexislación vixente.

3. O IES San Clemente non será responsable fronte ao Usuario, en canto:

  • 3.1 A eficacia na conexión así como a velocidade de acceso aos sitios web polo usuario. As interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico por causas alleas ao IES San Clemente.
  • 3.2 A información introducida por usuarios e terceiras persoas, alleas ao IES San Clemente e cos que non se manteña ningún tipo de acordo nin colaboración contractual.

V. Política de ligazóns e exencións de responsabilidade:

1. O IES San Clemente non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na plataforma e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

2. O IES San Clemente declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios dos seus sitios web, puidesen derivarse da navegación polos seus sitios web. En consecuencia, o IES San Clemente non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

VI. Vixencia do presente texto:

1. O IES San Clemente resérvase o dereito para realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido dos sitios web. Tanto no referente aos contidos do sitios, como nas condicións de uso dos mesmos. Ditas modificacións poderán realizarse, a través do sitio web, por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que exclusivamente se atopen publicadas e a disposición nos sitios web e ata que non sexan modificadas por outras posteriores.

2. O IES San Clemente resérvase o dereito para actualizar o uso, termos e condicións aplicables aos sitios web. Sendo sempre de aplicación, en beneficio do usuario, os vixentes no momento en que acceda ao sitio web, así como os vixentes a data da posible solicitude de servizos, se fose este o caso. A actualización se pre-avisará a través do sitio web, que se abrirá ao acceder á páxina cunha antelación mínima de 15 días.

VII. Propiedade intelectual e industrial:

1. Todos os textos, imaxes, contidos, logos, marcas rexistradas ou non, así como os medios e formas de presentación e montaxe dos sitios web, son titularidade orixinaria ou derivada do IES San Clemente. Consecuentemente son obras ou contidos protexidos como propiedade intelectual e/ou propiedade industrial polo ordenamento xurídico español conforme ao Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual e pola Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas, séndolles ademais aplicables tanto a normativa española afín e comunitaria nos citados campos, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

2. Todos os dereitos sobre os contidos, están reservados quedando prohibida expresamente a reprodución, distribución, comunicación pública, transformación e/ou calquera modalidade de uso, da totalidade ou parte dos contidos dos sitios web sen o consentimento expreso do IES San Clemente.

VIII. Lexislación aplicable e xurisdición:

1. O IES San Clemente resérvase así mesmo a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida das súas páxinas web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións.

2. As partes acordan, das súas libres vontades que a relación entre o usuario e o IES San Clemente rexerase pola normativa española vixente e serán competentes para decidir sobre calquera controversia que se puidese suscitar entre o usuario e o IES San Clemente, os xulgados ou tribunais da localidade de Santiago de Compostela.

CARACTERÍSTICAS E REGRAS DE USO PARA A PUBLICACIÓN DE OFERTAS EN PORTAL DE EMPREGO.

Unha oferta de emprego caracterízase por ofrecer aos candidatos un emprego para un posto vacante definido e inequívoco, nun destino concreto e clasificado nunha categoría específica. Por iso, no momento de inserir unha oferta de emprego é importante definir con coidado a posto vacante, destino e categoría, porque son os que definirán a oferta ao longo da súa vixencia en PortalEmprego.iessanclemente.net e non serán modificables posteriormente.

As ofertas estarán publicadas na web durante o tempo de publicación descrito na oferta. Neste tempo, poderase desactivar e activar de novo a oferta en calquera momento, tantas veces como sexa necesario. Na edición de ofertas será posible cambiar calquera outro campo descritivo fóra dos mencionados.

Se queres obter información adicional sobre como usar PortalEmprego, contacta co noso Servizo de Atención ao Usuario en PortalEmprego.iessanclemente.net/contacto.aspx

As regras de uso que aquí che presentamos fan referencia ás ofertas que se publican no portal e ao uso que fas do servizo como empresa. Así, antes de rexistrarche na páxina será necesario que aceptes estas regras de uso. Todos de acordo? Pois imos alá!


1. Veracidade da información
Un dos requisitos fundamentais á hora de publicar unha oferta é a veracidade. Todos os datos que inclúas teñen que ser reais e axustarse á legalidade vixente. Para PortalEmprego.iessanclemente.net resulta complicado controlar todas e cada unha das ofertas que se publican, pero de todos os xeitos, revisámolas todas para asegurarnos de que estas regras de uso están a cumprirse con garantías e os candidatos poden denunciar as ofertas que non se axustan á realidade. Podes contactar connosco en PortalEmprego.iessanclemente.net/contacto.aspx.
2. Legalidade das ofertas de traballo
Outra cuestión importante: as ofertas de traballo publicadas en PortalEmprego.iessanclemente.net teñen que ser totalmente legais. Non aceptamos ningunha oferta que discrimine ás persoas por razón de raza, sexo, relixión, opinión, nacionalidade, discapacidade ou calquera outra circunstancia persoal ou social. Tampouco serán admitidas aquelas ofertas que soliciten ao candidato realizar algún tipo de pago ou prepago. Por último, quedarán descartadas as ofertas que soliciten a inscrición de menores sen o consentimento dos seus pais ou titores e resulten enganosas ou conteñan algunha ilegalidade contemplada nas leis comunitarias.
3. Calidade do servizo
As ofertas publicadas teñen que respectar a calidade do servizo ofrecido por PortalEmprego.iessanclemente.net. Por este motivo, é preciso que as ofertas non conteñan datos de contacto (teléfono, fax, dirección e correo electrónico) na descrición ou na mensaxe de resposta aos candidatos. Tampouco poden publicarse por duplicado (o mesmo posto de traballo na mesma cidade, aínda que teñan unha data distinta) e deben estar directamente vinculadas a vacantes ofrecidas polas empresas. Lembra, por outra banda, que non é posible incluír ligazóns que dirixan os candidatos á sección de emprego da web da túa empresa. Cada vacante de emprego, ademais, deberá ter unha oferta de traballo. Se tiveses máis dunha vacante para un mesmo posto, terás que indicalo cun número no apartado Vacantes ao inserir a oferta. A información contida nas ofertas debe ser clara e concisa. Para iso, utiliza unha linguaxe profesional. Axudarache a ofrecer un bo reflexo da empresa que representas.
4. Modalidades de contacto
Nas ofertas de traballo publicadas en PortalEmprego.iessanclemente.net non poderás solicitar ao candidato que contacte de novo coa túa empresa para conseguir máis información. Non poderás incluír números de teléfono de tarificación adicional (referímonos aos números 800 e 900) nin outras modalidades de contacto que lle custen diñeiro ao candidato. Tampouco está permitido difundir emails comerciais non autorizados a través da plataforma de PortalEmprego.iessanclemente.net. As contas dos usuarios que realicen este tipo de comunicacións poderán ser suspendidas.
5. Responsabilidade das empresas
Os responsables últimos sobre as vacantes publicadas en PortalEmprego.iessanclemente.net son as empresas. Só poderán ser utilizadas internamente para recrutar candidatos e loxicamente, non poderán venderse a terceiras persoas. Serán estas as que se responsabilicen dos prexuízos e consecuencias derivadas. PortalEmprego.iessanclemente.net quedará eximida de calquera responsabilidade neste sentido. Debes saber que as empresas que publiquen ofertas de traballo que violen calquera destas condicións serán retiradas da páxina web.

CARACTERÍSTICAS E REGRAS DE USO PARA CONSULTAR A BASE DE DATOS DE PORTAL DE EMPREGO.


Como empresa tamén poderás solicitar directamente a portalemprego.iessanclemente.net consultas á base de datos para examinar CVs e atopar ao candidato que necesitas para cubrir as vacantes que se vaian xerando na túa empresa.
1. Para que serve a base de datos?
A base de datos de portalemprego.iessanclemente.net resulta de gran utilidade á hora de buscar CVs de candidatos.
2. Responsabilidades de portalemprego.iessanclemente.net e as empresas.
Debes saber que desde portalemprego.iessanclemente.net controlaremos o teu nivel de interacción e informarémosche no caso de que che excederas. Reservámonos o dereito de suspender o servizo se detectamos que non estás a facer un uso razoable destas ferramentas.
Desde portalemprego.iessanclemente.net comprometémonos a ofrecer estes servizos tal e como describimos, da forma máis diligente, profesional e coidadosa que sabemos, seguindo todos os procedementos e normas aplicables. Tamén nos comprometemos a ir incorporando distintas melloras técnicas e creativas para mellorar o servizo e contar coa túa satisfacción. Sempre abertos ao progreso!
Como cliente debes facerche cargo de todas as actividades que realices nas contas dos usuarios e cumprir este contrato.
Ao usar portalemprego.iessanclemente.net comprométesche a cumprir o descrito. A interpretación destas regras de uso e das condicións do servizo é competencia exclusiva de portalemprego.iessanclemente.net e poderán modificarse en calquera momento, sen necesidade de avisar ou notificalas previamente aos usuarios.

REGRAS DE USO DOS CANDIDATOS EN PORTAL DE EMPREGO


As regras de uso que aquí describimos aplícanse aos candidatos que estades rexistrados en portalemprego.iessanclemente.net e buscades emprego a través da nosa plataforma. Antes de rexistrarte por completo, como usuario tes que estar de acordo con estas regras de uso. Bótalle unha ollada antes de poñer en marcha a túa procura de emprego!
1. Veracidade da información
A información que incorpores ao teu CV ten que ser verídica. Para portalemprego.iessanclemente.net resulta complicado controlar todos os CVs que se publican, así que non podemos asumir a responsabilidade de todos estes contidos. De todas as maneiras, revisamos as ofertas e os CVs periodicamente para asegurarnos de que estas regras de uso cúmprense. Con todo, se ves que algún contido de portalemprego.iessanclemente.net é inapropiado ou non cumpre con estas regras, pedirémosche que contactes connosco a través do formulario de contacto.
As fotografías que che solicitamos serven para identificarche claramente como candidato con respecto ao resto de usuarios da web e para mellorar o teu CV. Desde PortalDeEmprego recomendámosche inserir no teu CV a túa foto persoal e de calidade que sigan estas pautas. E dado que non podemos revisalas todas, non asumimos a responsabilidade dos contidos nin confirmamos a propiedade dos dereitos de autor das imaxes que se soben. Deste xeito, é a túa responsabilidade ter os dereitos e permisos necesarios para publicalas.
Con todo, e para asegurar o nivel de calidade, en portalemprego.iessanclemente.net reservámonos o dereito de revisar e eliminar as fotos que non consideremos oportunas ou que outros usuarios denunciasen. Tampouco están permitidos os contidos ofensivos, eróticos, sexuais ou de mal gusto que baixo o noso criterio non cumpran coa función curricular, así que unha vez detectados, eliminarémolos.
2. Bo uso da plataforma
En primeiro lugar, se es candidato, debes ter claro que portalemprego.iessanclemente.net non intervén nos procesos de selección, unicamente pon en contacto a candidatos que buscan traballo con empresas que teñen vacantes dispoñibles. Cando redactes o teu CV, te inscribas en ofertas ou utilices outros servizos de portalemprego.iessanclemente.net, emprega unha linguaxe apropiada e non faltes ao respecto dos demais. Lembra que o que envías é un reflexo do que representas. Se redactas correctamente o teu CV, así como as preguntas previas a cada inscrición e as cartas de presentación, a túa candidatura sobresairá sobre o resto e terás máis posibilidades de conseguir o emprego que queres.
Protexe o teu contrasinal. Se outras persoas fixesen un mal uso de portalemprego.iessanclemente.net a través da túa conta correrás o risco de perder o acceso ao servizo. Acórdate de non usar nunca a mesma palabra de usuario como contrasinal.
3. Responsabilidade de portalemprego.iessanclemente.net e os candidatos
Desde portalemprego.iessanclemente.net reservámonos o dereito de bloquear aquelas contas que se estean inscribindo en ofertas de maneira masiva respecto de comportamentos estándar doutros usuarios. A interpretación destas regras de uso é competencia exclusiva de portalemprego.iessanclemente.net e poden modificarse en calquera momento, sen necesidade de avisar ou notificar aos usuarios. En caso de violar calquera das condicións que aquí describimos, o rexistro destes candidatos poderá ser retirado da páxina.
Como usuario asumirás exclusivamente a responsabilidade de proporcionar información ou realizado actividades en contra da legalidade vixente, así como todos os prexuízos e consecuencias derivadas, eximindo de calquera responsabilidade a portalemprego.iessanclemente.net.

... Ofertas de emprego, seleción de candidatos/as, xestión de empresas colaboradoras ...

Iniciar sesión >